Blattkäfer an Weide

An Weiden kommen verschiedene Blattkäferarten vor. Häufiger sind folgende Arten zu finden: Blauer Weidenblattkäfer (Phratora vulgatissima), Roter Weidenblattkäfer (Chrysomela populi), der auch an Pappel aufritt und Gefleckter Weidenblattkäfer (Chrysomela vigintipunctata).